Polityka prywatno?ci

Prywatno?? i ciasteczka na naszej witrynie

Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkownikw i chcemy, aby korzystaj?c z naszej witryny czuli si? bezpiecznie. Poni?ej przedstawiamy Polityk? prywatno?ci odnosz?c? si? do tzw. plikw Cookies.

Szanowny U?ytkowniku!

  1. Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwis, do ktrych odwo?ujemy si? na naszej witrynie.
  2. Ciasteczka i podobne technologie u?ywane s? w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkownikw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa?, a tak?e w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysy?amy wyj?tkowo. S?u?? one tworzeniu statystyk, ktre pomagaj? dostosowa? zawarto?? stron do oczekiwa? u?ytkownikw, zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach.
  4. Oprcz ciasteczek wysy?anych z serwera za po?rednictwem naszej witryny, pliki cookies mog? by? wysy?ane tak?e z serwerw stron, do ktrych si? odwo?ujemy.
  5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy.
  6. Ka?dy u?ytkownik mo?e zmieni? ustawienia dotycz?ce ciasteczek w u?ywanej przez siebie przegl?darce, w tym zupe?nie wy??czy? mo?liwo?? ich zapisywania. Je?li nie wy??czysz mo?liwo?ci zapisywania ciasteczek pochodz?cych z naszych witryn, oznacza to Twoj? zgod? na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron naszej witryny.

Jak wy??czy? ciasteczka?

Ka?dy u?ytkownik Internetu mo?e dostosowa? poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca?kowicie zablokowa? mo?liwo?? pozostawiania plikw cookies. Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektre funkcje, np. zalogowanie si? do witryny.

Informacje na temat ustawie? dotycz?cych ciasteczek w poszczeglnych przegladarkach dost?pne s? na poni?szych stronach:

Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.